Loading...
Skip to main content

Phụ lục

BẢNG CẬP NHẬT DANH MỤC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

TÍNH ĐẾN NGÀY 30/9/2017

(Kèm theo Báo cáo số 427/BC-CP ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

I. ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG VỀ TTTP ĐÃ CÓ HIỆU LỰC, ĐÃ KÝ

Stt

Tên Hiệp định

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

Lĩnh vực dân sự

Lĩnh vực hình sự

Lĩnh vực dẫn độ

Lĩnh vực chuyển giao

Tình trạng

I

CÁC HIỆP ĐỊNH KÝ TRƯỚC NĂM 2008

       
 

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự với Hung-ga-ri

08/01/1985

 

X

   

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự với Ba Lan

22/3/1993

18/01/1995

X

X

X

X

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP và pháp lý về dân sự và hình sự với Tiệp Khắc (Séc và Xlôvia kế thừa)

12/10/1982

16/4/1994

16/4/1984

X

X

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự với Cu Ba

30/11/1984

 

X

X

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự với Bun-ga-ri

03/10/1986

 

X

X

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về dân sự và hình sự với Lào

06/7/1998

19/02/2000

X

X

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự với Nga

Nghị định thư bổ sung Hiệp định TTTP và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự với Nga (Nghị định thư bổ sung chỉ quy định một điểm trong Khoản 1, Điều 63 phần vê hình sự)

25/8/1998

23/4/2003

27/8/2012

27/7/2012

X

X

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự với U-crai-na

6/4/2000

19/8/2002

X

X

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự với Mông Cổ

17/4/2000

13/6/2002

X

X

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự với Bê-la-rút

14/9/2000

18/10/2001

X

X

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP CHDCND Triều Tiên

03/5/2002

24/2/2004

X

X

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự và hình sự với Trung Quốc

19/10/1998

25/12/1999

X

X

  

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

24/02/1999

5/01/2001

X

   

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Hàn Quốc

15/9/2003

19/4/2005

 

X

  

Đang có HL

 

Hiệp định TTT về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Ấn Độ

8/10/2007

11/7/2008

 

X

  

Đang có HL

 

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Hàn Quốc

15/9/2003

19/4/2005

  

X

 

Đang có HL

II

CÁC HIỆP ĐỊNH KÝ SAU NĂM 2008

       

A

Trong lĩnh vực dân sự

       
 

Thoả thuận TTTP trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa Văn phòng văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam

12/4/2010

02/12/2011

X

   

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về dân sự và thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân An-giê-ri

14/4/2010

24/6/2012

X

   

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan

31/10/2011

28/6/2015

X

   

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

21/01/2013

9/10/2014

X

   

Đang có HL

B

Trong lĩnh vực hình sự

       
 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen

13/01/2009

27/8/2012

30/9/2009

 

X

  

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa Việt Nam và An-giê-ri

14/4/2010

28/3/2014

 

X

  

Đang có HL

 

Hiệp định TTTPhình sự giữa CHXHCN Việt Nam và In-đô-nê-xi-a

27/6/2013

21/01/2016

 

X

  

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Ốt-xtờ-rây-li-a

02/7/2014

05/4/2017

 

X

  

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Tây Ban Nha

18/9/2015

08/7/2017

 

X

  

Đang có HL

 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Pháp

16/3/2016

  

X

   
 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Hung-ga-ri

16/3/2016

30/6/2017

     
 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và CH Ca-dắc-xtan

15/6/2017

  

X

  

Chưa có HL

 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

20/12/2016

  

X

  

Chưa có HL

C

Trong lĩnh vực dẫn độ

       
 

Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và An-giê-ri

14/4/2010

28/3/2014

  

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Ấn Độ

12/10/2011

12/8/2013

  

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Ốt-xtờ-rây-li-a

10/4/2012

07/4/2014

  

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và In-đô-nê-xi-a về dẫn độ

27/6/2013

26/4/2015

  

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri

16/9/2013

   

X

 

Chưa có HL

 

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

26/12/2013

   

X

 

Chưa có HL

 

Hiệp định dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Xri-lan-ca

07/4/2014

   

X

 

Chưa có HL

 

Hiệp định dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và CHND Trung Hoa

07/4/2015

   

X

 

Chưa có HL

 

Hiệp định dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Tây Ban Nha

01/10/2014

01/5/2017

  

X

 

Đang có HL

 

Hiệp định dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Pháp

06/9/2016

   

X

 

Chưa có HL

 

Hiệp định dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và CH Ca-dắc-xtan

15/6/2017

   

X

 

Chưa có HL

D

Trong lĩnh vực chuyển giao NĐCHHPT

       
 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ailen

12/9/2008

20/9/2009

   

X

Đang có HL

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa Việt Nam và Ốt-xtờ-rây-li-a

13/10/2009

11/12/2009

   

X

Đang có HL

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Hàn Quốc

29/5/2009

30/8/2010

   

X

Đang có HL

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và và Thái Lan

03/3/2010

19/7/2010

   

X

Đang có HL

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Hung-ga-ri

16/9/2013

30/6/2017

   

X

Đang có HL

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Ấn Độ

01/01/2013

    

X

Chưa có HL

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga

12/11/2013

    

X

Chưa có HL

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Xri-lan-ca

07/4/2014

16/5/2017

   

X

Đang có HL

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Tây Ban Nha

01/10/2014

01/5/2017

   

X

Đang có HL

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

20/12/2016

    

X

Chưa có HL

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và CH Séc

07/6/2017

    

X

Chưa có HL

II. ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ ĐA PHƯƠNG VỀ TTTP MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

Stt

Tên điều ước quốc tế

Ngày phê chuẩn/có hiệu lực đối với

Việt Nam

Dân sự

Hình sự

Dẫn độ

Chuyển giao

I

CÁC CÔNG ƯỚC KÝ TRƯỚC NĂM 2008

     
 

Công ước về trừng trị việc chiếm giữ bất hợp pháp tàu bay

17/9/1979

 

X

X

 
 

Công ước về trừng trị những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng năm 1971

17/9/1979

 

X

X

 
 

Công ước về các tội phạm và một số hành vi khác thực hiện trên tàu bay năm 1963

08/01/1980

 

X

X

 
 

Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài

28/7/1995

X

   
 

Công ước thống nhất về các chất ma tuý năm 1961

04/11/1997

 

X

X

 
 

Công ước về các chất hướng thần năm 1971

04/11/1997

 

X

X

 
 

Công ước về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma tuý, chất hướng thần năm 1988

04/11/1997

 

X

X

 
 

Nghị định thư về trừng trị các hành vi bạo lực bất hợp pháp tại các cảng hàng không phục vụ hàng không dân dụng quốc tế, bổ sung Công ước Mông-trê-an năm 1971 về trừng trị những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng

24/9/1999

 

X

X

 
 

03 Nghị định thư bổ sung Công ước quyền trẻ em

20/12/2001

 

X

X

 
 

Công ước về ngăn ngừa và trừng trị các tội phạm chống lại những người được hưởng bảo hộ quốc tế, bao gồm viên chức ngoại giao

02/5/2002

 

X

X

 
 

Công ước về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hành trình hàng hải

10/10/2002

 

X

X

 
 

Nghị định thư về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn của những công trình cố định trên thềm lục địa năm 1988, bổ sung Công ước về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hành trình hàng hải

10/10/2012

 

X

X

 
 

Công ước về trừng trị việc tài trợ cho khủng bố năm 1999

25/9/2002

 

X

X

 
 

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia ASEAN

20/9/2005

 

X

  

II

CÁC CÔNG ƯỚC KÝ SAU NĂM 2008

     
 

Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

18/9/2009

 

X

X

X

 

Công ước ASEAN về chống khủng bố

28/5/2011

 

X

X

 
 

ng ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

08/6/2012

 

X

X

X

 

Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979

08/02/2014

 

X

X

 
 

Công ước quốc tế về chống khủng bố bằng bom 1997

08/02/2014

 

X

X

 
 

Công ước quốc tế về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

28/11/2014

 

X

X

 
 

Công ước La hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại

01/10/2016

X

   
 

Công ước ASEAN về phòng chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Ký ngày 6/9/2015

 

X

X

X

III. ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TTTP ĐANG ĐÀM PHÁN/CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN

Stt

Tên Hiệp định

Tình trạng

A

Trong lĩnh vực dân sự

 
 

Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Ấn Độ

Đang hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

 

Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Hung-ga-ri

Đang hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

B

Trong lĩnh vực hình sự

 
 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và U-dơ-bê-ki-xtan

Đã kết thúc đàm phán

 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Séc

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Mi-an-ma

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Mô-dăm-bích

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Cuba

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

 

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào

Đang hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

C

Trong lĩnh vực dẫn độ

 
 

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và I-xra-en

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

D

Trong lĩnh vực chuyển giao NĐCHHPT

 
 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Mô-dăm-bích

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Bun-ga-ri

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và I-xra-en

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

 

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Đã hoàn thành đàm phán

Lượt xem: 155

Trang thông tin điện tử tương trợ tư pháp

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượt truy cập:

Địa chỉ: 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Cán bộ phụ trách: Lê Mạnh Hùng - Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Điện thoại: +84.24.376.230.36; 0976437814
Email: phapluatquocte@toaan.gov.vn

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Trang TTĐT Tương trợ tư pháp - Vụ Hợp tác quốc tế Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ tttp.toaan.gov.vn.

ácdscv